Evropski univerzitet

                                                                                                                                                                               Kontakt |  Webmail  |  Sitemap

A K T U E L N O

DR. NEDELJKO STANKOVIĆ DOBIO NOVO VELIKO MEĐUNARODNO PRIZNANJE OD LISABONSKE KUĆE SLAVNIH DR. NEDELJKO STANKOVIĆ DOBIO NOVO VELIKO MEĐUNARODNO PRIZNANJE OD LISABONSKE... Podsjećamo da je prošle godine dr. Nedeljko Stanković upisan u Lisabonsku kuću slavnih međunarodnih... More detail
Još jedno vrijedno priznanje dr. Nedeljku Stankoviću - eBrcko Još jedno vrijedno priznanje dr. Nedeljku Stankoviću - eBrcko Dr Nedeljko Stanković, predsjednik Savjeta Evropskog univerziteta, 14.05.2016. godine dobio je novo... More detail

Evropska Revija

Casopis

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti ...

Više..

Trenerska škola

trenerskaskola

 

 

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Iako ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja...

Više..

Diplome priznate u SAD

California University

Studenti koji završe studije na Evropskom univerzitetu mogu da nastave školovanje u SAD-u na osnovu izvršene evaluacije diplome. 

Više..

Saradnja sa Austrijom

Austrija

Njemačka agencija «Deutsche welle» objavila je spisak Univerziteta iz BiH koji se priznaju u Austriji, a među priznatima je i Evropski univerzitet ... 

Više..

KONKURS ZA UPIS STUDENATA

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 30/09), člana 27 stav 5 Statuta i odluke Upravnog odbora broj 83-6/2016 od 20.05.2016. godine, a uz prethodno mišljenje Senata, koje je dato aktom broj 72-6/2016 od 13.05.2016. godine, Evropski univerzitet Brčko distrikt raspisuje

 

K O N K U R S

za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademskoj 2016/17. godini

I

Raspisuje se konkurs za upis studenata u akademsku 2016/17. godinu za I, II i III ciklus studija, a za sljedeće studijske programe:

 

 

1.      Ekonomski fakultet

I ciklus

Opšti smjer – broj mjesta 40;  

Menadžment i preduzetništvo – broj mjesta 20;

Turizam i ekologija – broj mjesta 20, i

Računovodstvo i revizija – broj mjesta 30.

II ciklus

Ekonomija – opšti smjer – broj mjesta 10.

III ciklus

Ekonomija – opšti smjer – broj mjesta 5.

 

2.      Pravni fakultet

I ciklus

Opšte pravo – broj mjesta 40;

Bezbjednost – broj mjesta 20, i

Forenzika – broj mjesta 20.

II ciklus

Opšte pravo – broj mjesta 10, i

Forenzika – broj mjesta 10.

III ciklus

Opšte pravo – broj mjesta 5, i

Forenzika – broj mjesta 5.

 

3.      Fakultet političkih nauka

I ciklus

Politologija – broj mjesta 20;

Međunarodni odnosi i diplomatija – broj mjesta 20, i

Žurnalistika i komunikologija – broj mjesta 20.

II ciklus

Politologija – broj mjesta 10.

III ciklus

Politologija – broj mjesta 5.

 

  1. Pedagoški fakultet:

I ciklus

Informatika i tehnika – broj mjesta 30;

Vaspitač predškolskih ustanova – broj mjesta 30;

Razredna nastava – opšti smjer – broj mjesta 20 ;

Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole – broj mjesta 20;

Razredna nastava sa defektologijom – broj mjesta 20, i

Matematika i fizika – broj mjesta 30.

II ciklus

Informatika i tehnika – broj mjesta 10;

Razredna nastava – pedagogija – broj mjesta 30, i

Matematika i fizika – broj mjesta 10.

III ciklus

Informatika i tehnika – broj mjesta 5;

Razredna nastava – pedagogija – broj mjesta 15, i

Matematika i fizika – broj mjesta 5.

 

5.      Fakultet zdravstvenih nauka

I ciklus

Sestrinstvo – broj mjesta 40;

Fizioterapija i radna terapija – broj mjesta 40;

Sanitarni inženjering – broj mjesta 20;

Farmacija – broj mjesta 40;

Stomatologija – broj mjesta 20;

Radiologija – broj mjesta 30;

Menadžment u sportu – broj mjesta 20, i

Sportski trener – broj mjesta 20.

II ciklus

Sestrinstvo – broj mjesta 10;

Fizioterapija i radna terapija – broj mjesta 10;

Sanitarni inženjering – broj mjesta 10;

Radiologija – broj mjesta 10;

Menadžment u sportu – broj mjesta 10, i

Sportski trener – broj mjesta 10.

III ciklus

Sestrinstvo – broj mjesta 5;

Fizioterapija i radna terapija – broj mjesta 5;

Sanitarni inženjering – broj mjesta 5;

Farmacija – broj mjesta 5;

Stomatologija – broj mjesta 5;

Radiologija – broj mjesta 5;

Menadžment u sportu – broj mjesta 5, i

Sportski trener – broj mjesta 5.

 

6.      Tehnički fakultet

I ciklus

Arhitektura – broj mjesta 40;

Građevinarstvo – broj mjesta 40;

Geodezija – broj mjesta 40;

Hidrotehnika – broj mjesta 20;

Poljoprivreda – broj mjesta 20;

Inženjerska informatika – broj mjesta 40;

Menadžment u saobraćaju – broj mjesta 20;

Drumski saobraćaj – broj mjesta 30, i

Bezbjednost u saobraćaju – broj mjesta 20.

II ciklus

Arhitektura – broj mjesta 10;

Građevinarstvo – broj mjesta 10;

Geodezija – broj mjesta 10;

Hidrotehnika* – broj mjesta 10;

Poljoprivreda* – broj mjesta 10;

Inženjerska informatika – broj mjesta 10;

Menadžment u saobraćaju – broj mjesta 10;

Drumski saobraćaj – broj mjesta 10, i

Bezbjednost u saobraćaju – broj mjesta 10.

III ciklus

Arhitektura – broj mjesta 5;

Građevinarstvo – broj mjesta 5;

Geodezija – broj mjesta 5;

Hidrotehnika – broj mjesta 5;

Poljoprivreda – broj mjesta 5;

Inženjerska informatika – broj mjesta 5;

Menadžment u saobraćaju – broj mjesta 5;

Drumski saobraćaj – broj mjesta 5, i

Bezbjednost u saobraćaju – broj mjesta 5.

 

 

II

Na prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završeno četverogodišnje srednje obrazovanje u Brčko distriktu ili entitetima BiH, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidat prilikom upisa zaključuje ugovor o studiranju kojim se bliže uređuju prava i obaveze tokom studiranja. Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu moraju prethodno da izvrše nostrifikaciju diplome. Za upis na prvu godinu dodiplomskih studija ne polaže se prijemni ispit ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju uslove manji od broja kandidata koji su planirani za upis. U suprotnom pismeno se polaže prijemni ispit koji obuhvata znanja iz opšte kulture i programskih sadržaja srednjeg obrazovanja.

 

III

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji (osim pod 4):

1) uvjerenje o državljanstvu;

2) rodni list;

3) svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi, i

4) dvije fotografije za indeks.

Kandidati za upis na II ciklus studija prilažu diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a kandidati za upis na III ciklus studija prilažu i diplomu o stečenom akademskom zvanju.

Prijave na konkurs podnose se od 30.05. do 3.10.2016. godine. 

IV

Kandidati s prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine na prvu godinu osnovnih studija upisuju se bez plaćanja školarine. 

VI

Raspisuje se konkurs za upis kandidata u Trenersku školu pri Univerzitetskom Centru za razvoj karijere i vještina, i to  za:

-            prvi nivo – obuka traje 240 sati, nakon čega se dobija certifikat (licenca) za trenera – instruktora, i

-            drugi nivo – obuka traje 300 sati, nakon čega se dobija certifikat (licenca) za trenera – menadžera.

Konkurs se raspisuje za sljedeće sportske discipline: karate, judo, jiu-jitsu, aikido, boks, tenis, rukomet, odbojka, košarka, nogomet, skijanje i fitnes.

Uslovi: da se kandidat aktivno bavi sportom, ili se aktivno bavio sportom, a da radi kao trener u sportu.

VII

Raspisuje se konkurs za upis kandidata na Program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja. Program će realizovati Pedagoški fakultet, prema utvrđenom rasporedu prilagođenom prijavljenim kandidatima.

Nakon uspješno položene grupe predmeta utvrđenih Programom, kandidatu se izdaje uvjerenje o završenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju.

VIII

Više informacija o upisu može se naći na web-stranici Univerziteta www.evropskiuniverzitet-brcko.com ili na brojevima telefona 049 590 605 i 049 590 610.

 

 

Ovjera ljetnog semestra 2015/16. godine

Obavještavamo studente da će se ovjera ljetnog semestra akademske 2015/16. godine vršiti u periodu od 13.06. do 2.07.2016. godine.

Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom (Obrazac SL, vidjeti na stranici u Obrascima za studente http://www.evropskiuniverzitet-brcko.com/Dokumentacija/3.Obrazac_SL_semestralni_list.pdf ).

U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u ljetnom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog nastavnika, kao i ostale podatke koji se traže.

Evropski univerzitet vam želi mnogo uspjeha na predstojećim ispitnim rokovima.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta

IN MEMORIAM - Doc. dr Mihad Cikotić

RIP CIKOTIC

Doc. dr. Mihad Cikotić (17.06.1965. – 21.05.2016.)

Tužnog srca objavljujemo vijest da je naš uvaženi profesor Mihad Cikotić iznenada preminuo dana 21.05.2016. godine. Profesor Cikotić bio je veoma uvažen od strane studenata, nastavnika i zaposlenih na Evropskom univerzitetu.

Porodici i prijateljima izjavljujemo saučešće.

Prvi Naučno istraživački skup "Konjuh 2016"

 

 

 

YouthCamp

Na  konferenciji za novinare  održanoj  u petak  na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli najavljeno je da će se od 24. do 31. maja tekuće godine održati prvi Naučno-istraživački kamp za mlade „Konjuh 2016“.

Većina aktivnosti odvijat će se na južnim padinama Konjuha u novosagrađenom motelu „Miljevica“, koji je lociran na oko 3 km od starog hotela „Muška voda“. Mladi istraživači će analizirati niz faktora vezanih za rad Rudnika Magnezita u Kladnju, kao što su zagađenje vode, tla i zraka, mikroklimatski uslovi u radnom prostoru, ergonomija radnih mjesta, fluid-tracing praćenje vodenih tokova i akumulacija, prirodno-geografsko-geološka obilježja Konjuha i uticaj medija na međuetničke tenzije u Bosni i Hercegovini.

Kamp će okupiti oko 70 mladih studenata i naprednih učenika iz Bosne i Hercegovine, koji će biti podijeljeni u sedam timova različitih naučnih disciplina provoditi sedmodnevno naučno istraživanje na različite teme iz tehničkih, društvenih, zdravstvenih, prirodnih i sportskih nauka. Mladi će biti podijeljeni ovisno o vrsti studija ili interesu za istraživanje u mješovitim timovima, a radit će pod mentorstvom univerzitetskih profesora. Kao rezultat istraživanja bit će napisani i objavljeni zajednički studentski i učenički radovi pod mentorstvom profesora i njihovih saradnika.

U okviru Kampa predviđen je i niz zajedničkih aktivnosti za sve učesnike, kao što su društvene radionice, edukativni časovi, zajedničke analize, te niz sportsko-rekreacionih sadržaja, kao što su brdski biciklizam, odbojka, košarka, fudbal, planinarenje, biološko-geografsko-geološka prospekcija terena, radio-veze u prirodi i slično.

Kamp se u cjelini finansira u okviru programa podrške Ambasade SAD u Sarajevu sadržajima i aktivnostima koji promovišu međuetničku saradnju mladih u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost Projekta je 45.000 američkih dolara, a što potvrđuje ozbiljnost namjere i respektabilne resurse koji stoje na raspolaganju organizatorima. Svi troškovi transporta, boravka, istraživanja i publikovanja su pokriveni, tako da je jedina obaveza mladih da se dosljedno pridržavaju programa koji je već objavljen i da razvijaju svoju sklonost ka nauci i istraživanjima, kroz druženje sa mladim iz drugih društvenih slojeva, afirmaciju različitosti i tolerancije.Oko dvije trećine učesnika manifestacije delegirat će partnerske organizacije, a jedna trećina mjesta ostavljena je za  individualne prijave, na temelju poziva koji će biti objavljen uskoro.

Projekt organizuje konzorcijum organizacija koje čine: „Zelene Staze – Green Tour“ Tuzla, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla, Tehnološki fakultet Tuzla, Pravni fakultet Tuzla, Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, Europski univerzitet Brčko i Kallos Tuzla, „Topeer“ Doboj, NVO „EKO-Leonardo“ Priboj, Udruženje „Vrisak“ Mostar, Umjetnička grupa „Lucido“, „Eko-Zeleni“ Tuzla, Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, te Radio klub Kreka.

 

 

 

Profesorica Munevera Bećarević izabrana za člana uredničkog odbora časopisa Endocrine Oncology and Metabolism

unnamedDoc. dr. Munevera Bećarević, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla, izabrana je za člana uredničkog odbora znanstvenog časopisa Endocrine Oncology and Metabolism. Časopis je službeno glasilo endokrinoloških društava istočne Europe, a osnovalo ga je Hrvatsko društvo za endokrinološku onkologiju.

Članovi alumni organizacije

Akkreditiert  Glossa  doktori  ayed logo  IPA Sektor teh Kallos  ukclogo Grand logo hotel jelena logo inproz

Facebook

Aktuelno

IMAGE Održano stručno predavanje u sklopu programa : Otvorena vrata prakse i nauke
Friday, 04 March 2016
PROGRAM: OTVORENA VRATA PRAKSE I NAUKE Program je osmišljen i realizira se u skladu sa misijom Univerziteta koja kaže: Znanja,... Read More...
IMAGE Najava stručnog predavanja - četvrtak 17.03.2016.godine
Monday, 07 March 2016
Dana 17.03.2016.godine u 16:30h na Evropskom univerzitetu će se održati stručno predavanje na temu : " Prevencija raka dojke i melanoma - raka... Read More...
IMAGE Stručno predavanje - PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE - 07.04.2016. godine
Tuesday, 29 March 2016
Dana 07.04.2016.godine u 17:00h na Evropskom univerzitetu će se održati stručno predavanje na temu : " Prevencija i rano otkrivanje raka dojke".... Read More...
Pozivno pismo za učešće na radionici pod nazivom " Kratki ciklusi visokog obrazovanja i njihovo uvođenje u okvir kvalifikacija u BiH"
Thursday, 07 April 2016
U prilogu je poziv za učešće na radionici pod nazivom ‘’Kratki ciklusi visokog obrazovanja i njihovo uvođenje u okvir... Read More...
IMAGE Prof. dr Zoran Milošević - Beograd 2015.godine
Tuesday, 15 March 2016
Prof.dr Zoran Milošević učesnik međunarodnog naučnog skupa "Nacionalni identitet i međunarodne integracije" održanog u Beogradu... Read More...
IMAGE Kongres u Zagrebu - 12.03.2016. godine
Saturday, 19 March 2016
Nastavnici Evropskog univerziteta imali su vrlo zapažen nastup na VII Međunarodnom kongresu Društva nastavnika obiteljske medicine u... Read More...
Međunarodna naučna konferencija - Savremene migracije stanovništva : nove perspektive i izazovi
Tuesday, 05 April 2016
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet Međunarodna naučna konferencija "Savremene migracije stanovništva : nove perspektive i izazovi"... Read More...
Transparency International School on Integrity 2016
Wednesday, 25 May 2016
Due to the immense interest in the annual Transparency International School on Integrity 2016 we are delighted to announce that the application... Read More...

Kontaktirajte nas

Kontakt informacije

  • Tel: +387/49 590-605; +387/49 590-610

Gdje se nalazimo

 
Početna